1.septembra 1993 bola založená Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici Dobšinského v Rimavskej Sobote. Škola mala 415 žiakov, 30 pedagógov, a z toho 24 učiteľov a 6 vychovávateliek. Riaditeľkou školy sa stala Valéria Sebőková a zástupcom Štefan Hacsi. Škola bola dočasne umiestnená v bývalej kasárni Slovenskej /Sovietskej/ armády.

             Dočasné umiestnenie trvalo 4 roky. Školský rok 1997/98 sme konečne začali v novej školskej budove na Sídlisku Západ na Ulici Novomeksého. 403 žiakov a 32 pedagógov sa dostalo do kvalitného prostredia. Nová škola je moderná, pôvodne má 16 učební, ale vďaka uvedomelej identite rodičov, vyučovanie dodnes prebieha v 18 triedach. V školských pavilónoch je 6 špeciálnych učební na vyučovanie chémie, fyziky, prírodopisu, hudobnej a výtvarnej výchovy, je aj jazyková učebňa a učebňa výpočtovej techniky. Výstavba telocvične je v priebehu.

              31. mája 2002 bol škole udelený čestný názov Istvána Ferenczyho, podľa zakladateľa maďarského národného sochárstva, rodáka Rimavskej Soboty. Čestný názov riaditeľke školy odovzdal štátny tajomník Ministerstva školstva SR László Szigeti. Katarína Nagyferenczová - výtvarníčka našej školy z vápenca zhotovila bustu Istvána Ferenczyho, ktorá v priestoroch školy aj v budúcnosti hlási naše uznanie sochára.

             S hrdosťou môžeme povedať, že udelenie čestného názvu je uznaním dobre vykonanej práce, dosiahnutých úspechov, vybudovania a pestovania tradícií školy.

              Naša škola v každom roku v rámci dní otvorených dverí privíta budúcich prvákov a ich rodičov.

              Od založenia školy pravidelne vydávame školský časopis Tanakodó Nebuló /Uvažujúci žiak/.

                Od 15. júna 2002 riaditeľkou školy je Gizela Kubačková, zástupkyňami sú: Zuzana Bodorová a Agneša Mihályová. Školský rok 2002/2003 sme začali s 311 žiakmi a 30 pedagógmi.

               Naši žiaci v každom roku sa aktívne zapájajú do rozličných vedomostných, športových, výtvarných a hudobných súťaží. Každoročne prezentujú školu na celoslovenskom kole v Prednese poézie a prózy Mihálya Tompu. Pekné úspechy dosiahli aj v súťaži Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč, na olympiádach anglického a nemeckého jazyka, a na rozličných súťažiach prírodovedného charakteru, ako chemická, fyzikálna a matematická olympiáda a Pythagoriáda.